ezeregyéjszaka címkéhez tartozó bejegyzések

Ezeregyéjszaka legemberibb meséi 2.: A kristálypalota

     /…az angyalok köztünk járnak…/

     Élt egyszer régen egy nagyon-nagy építész. Olyan tehetséges volt, hogy az emberek csodájára jártak munkáinak, de ő mást szeretett volna; valami igazán nagyot alkotni, ami az idők végezetéig hirdeti majd emlékezetét. Sokáig gondolkodott, sokáig tervezett, míg egy nap végre megszületett a nagy mű. Évekig tartott még, mire felépítették, de ő nem sajnálta az időt, és nem sajnálta az aranyat sem, amit ráköltött. És aztán felvirradt végre az a hajnal is, amikor a kelő nap sugarai először simogathatták a csodálatos üvegpalotát, ami kristályként ragyogott bele a sivatag hideg sötétjébe. Pompázatosan szórta ragyogását a megannyi fényes felület, mindenki néma tisztelettel csodálta, aki csak arra járt. Ezertornyú, százszobás ékkő volt ez a teremtés tiszteletére. És akkor az építész karjait kitárva kiállt a palota legfényesebb erkélyére, és azt mondta a népnek:
     – Gyertek be, és nézzétek, és a szívetek teljen meg örömmel és gyönyörűséggel, valahányszor csak itt jártok! Nektek építettem, hogy a bennetek rejlő jót visszatükrözhessem, ezáltal váljatok még jobbá. Tiétek itt minden, hazajöttök, ha erre jártok, és én nem kérek semmit sem cserébe.
     És az emberek bementek a palotába és csodálták, mert annyira gyönyörűséges volt. Aztán az egyikük azt gondolta, hazavisz valamit belőle, nem sokat, csak egy díszt, hogy otthon is érezhesse, amit ott. Letört, hát, egy fényes darabot, és a zsebébe rejtette. Meglátta ezt egy másik ember, és ő is hasonlóan cselekedett. Egyre-másra hordták el a részeket, addig-addig, míg a palota belseje már kezdett megkopni. Akkor fitymálni kezdték: nem is olyan szép ez, hiszen törött, és hiányzik is belőle, lám, hány helyen. Az építész elszomorodott, és bezáratta a kapukat, de a palota kívülről még mindig csodálatos ékkőként ragyogott. Minden reggel ezerszeresen tükrözte vissza a nap fényét, és az utolsó sugarak is az ő falaitól búcsúztak késő este. És sokaknak ez nem tetszett, és nem tetszett az sem, hogy önnön arcképüket látták, mindahányszor csak rápillantottak. Néhányan követ ragadtak, és betörték vele az üvegablakokat. És ahányszor az építész kicserélte, ők újra betörték. Aztán az építész sövényt ültetett a falak és az emberek közé, hogy ne rongálhassák meg a palotát, de csodálhassák, és feltöltekezhessenek a látványától, ha arra van szükségük. De az emberek átlépték a sövényt, így ő magasabbat ültetett. És az emberek köveket dobáltak a sövény felett az ablakok felé, így ő áthatolhatatlan erdőt vont köré, ahonnan már csak a tornyok látszottak, hirdetve, itt vagyunk, ha szükséged van ránk, megtalálsz. És az emberek panaszkodni kezdtek: bánt a fényesség, bánt a ragyogás, amit a tornyokról visszatükröződő nap okoz. Az építész szomorúan hallgatta, szíve megtelt fájdalommal, és hatalmas falakat vont a palota köré, olyan hatalmasakat, hogy már látni sem lehetett, mi van mögötte. És az emberek azt mondták, de látjuk a falakat, és tudjuk, mi van mögöttük, és az építész a falakat is bevonta sötétzöld repkénnyel, mely hasonlatossá tette őket a dzsungelhez. És akkor az emberek megnyugodtak.
     És telt az idő, az emberek megöregedtek, a falak komoran álltak, lassan senki nem emlékezett már, mi van mögöttük. Új idők jöttek, új emberek, rosszabbak az előzőeknél, mindig csak rosszabbak. Már csak a gyermekek szíve volt tiszta, ők érezték, hogy valami nincs rendben a világgal, és sírtak. És akkor az öregek mesét szerettek volna mondani, hogy megnyugtassák őket, de senki nem emlékezett már a mesékre sem. Vagyis majdnem senki. Egy valaki járta csak a környéket rendületlenül, be-betért néha egy-egy házba, ahol szívesen látták. Olyankor a gyermekek körbeülték a jóságos öreget, mert érezték a belőle áradó szeretetet. Ő pedig mesélni kezdett. Egy fényes palotáról beszélt, ami hasonlatos az angyalokhoz, álruha mögé rejtőzik, hogy csak az láthassa meg, akinek szíve tiszta, és nem fél a saját tükörképétől…
     És azok a gyermekek, akik hallották ezt a mesét, keresők lettek. A városokat járták folyvást, belestek minden repedésen, benéztek minden mögé, hogy megláthassák a ragyogást. A többi ember csak nevetett rajtuk, azt mondták álmokban élnek, de ők tudták, mit keresnek, és egy nap mindegyikük rátalált.
     És azok az emberek, akik csak nevetni tudtak másokon, végül egyedül maradtak, de nem bántak meg semmit soha. Egyedül nézték a hideg, sivatagi éjszakát, egyedül hajtották álomra fejüket, és folyton csak panaszkodtak, hogy kevés a fény…

/”Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem”/

Ezeregyéjszaka legemberibb meséi 1. – A kalifa és a két asszony

     Élt régen nagy Bagdadnak városában a híres Rahmud al Tasi kalifa és az ő szépséges, de már öregedő felesége, Fatime. Híres Rahmud al Tasi kalifa Allah dicsőségében tengette napjait, imádkozott, dolgozott és tanult. Egyetlen gyengesége volt csupán, igen nagyon kedvelte a testi örömöket. Ám Allah, a dicsőséges, mégsem áldotta meg őt azzal, amit legjobban szeretett volna, nem volt örököse.
Fatime tudta, hogy az ő ura, a híres Rahmud al Tasi kalifa, szívének egyetlen vágya egy utód, és sokat imádkozott, hogy ez meghallgatásra találjon. Ám teltek a napok, évek és nem történt semmi. Fatime naphosszat szépítette magát, hogy felkeltse ura érdeklődését maga iránt, ám ő egyre inkább elfordult tőle, és mindinkább rosszallását fejezte ki a sok külcsín miatt. Talán bizony Allah, a dicsőséges, is ezért nem áldja meg őket azzal az utóddal. Fatime végső elkeseredésében felkereste az udvari imámot, elmondta neki mélységes bánatát és tanácsot kért tőle. Az imám, aki látta, hogy Fatime már ugyancsak öregecske, és Allah, a dicsőséges és mindenható, sem fogja már gyermekkel megáldani, azt tanácsolta neki, beszélje rá urát, a híres Rahmud al Tasi kalifát, vegyen magához új, fiatalabb asszonyt, akinek testében Allah megteremtheti a vágyott gyermeket. Fatime igen megörült a tanácsnak és még aznap este megemlítette urának, a híres Rahmud al Tasi kalifának. A kalifa eleinte húzódzkodott az ötlettől, hiszen jól tudta, hogy két asszony az kétszeres kiadás, de azt is tudta, hogy ezerszeres türelem is kell hozzájuk. Végül azonban Fatime simulékonysága megtörte őt is.
Fatime, hogy elnyerje Allah kegyét, az ő ura, a híres Rahmud al Tasi kalifa, figyelmét a nagyvezír, Jafar, gyönyörűséges leánya, Jázmin, felé irányította, és a kalifa szíve hamarost hevesebben kezdett dobogni, valahányszor csak megpillantotta a leányt, míg egy nap megkérte az ő kezét, és palotájába vitte. Allah utasítása szerint külön lakrészben helyezte el, és a dicsőséges rendelése szerint nem teve különbséget a két asszony között.
Ám a hold még egyszer sem újult meg, mikor Fatime szívét máris heves féltékenység kezdte mardosni. Az új asszony fiatalabb volt, mint ő, és orcája bájosabb. Fatime pedig mind jobban érezte, hogy elveszíti miatta urának, a híres Rahmud al Tasi kalifának, a kegyét, különösen, ha Allah még gyermekkel is megajándékozza Jázmint. Nem örült már, hogy új asszony került a házhoz, és mindinkább azon gondolkodott, hogyan távolíthatná el őt. Míg egy nap végre fény gyúlt elméjében. Mindenki tudta az alattvalók közül, hogy a kalifa, a híres Rahmud al Tasi, fiatalkorában bizony sok ágyast tartott, és sokan tudni vélték, hogy még most, midőn már mély barázdák szántották homlokát, még most is szívesen jár idegen ágyakhoz kéjt szerezni magának. Bár, Fatime tudta, hogy ez hazugság, de úgy érezte egyetlen lehetősége, hogy visszaszerezze ura, a híres Rahmud al Tasi kalifa, szívét, az, ha a kalifa elválik új asszonyától. Ám a kalifa már öreg volt, és ezt csak abban az esetben tette volna meg, ha asszonya teljesen ellene fordul.
Fatime, hogy tervét véghezvigye, egy este felkereste Jázmint.
– Óh, Jázmin, nézd, urunk, a híres Rahmud al Tasi kalifa, alig hozott téged a házhoz, és máris új asszony után viszi őt gerjedelme. Meglásd, nem lesz ez jó nekünk, és végül mindketten a szegény koldusok közt végezzük, ha urunk eltaszít magától miatta.
– De hát urunk nem jár más asszony után, hisz egyik éjjel velem hál, míg másik nap veled, napjait pedig bőven kitölti az alattvalók dolgainak intézése és Allah dicsőítése.
– Meglásd, hogy igazat beszélek, tudja ezt a legutolsó lovászfiú is, nyisd hát fel te is szemed!
– Ki lenne az a leány, akiről te tudni vélsz?
Fatime erőst törni kezdte fejét, és Jázmin azt hitte, nem akar válaszolni.
– Mond, hát! – sürgette őt.
Fatime kinézett az ablakon, ahonnan a palota udvarára lehetett látni épp. Akkor sétált arra az egyik szolgálóleány, Gul-e-Rana. Midőn észrevette asszonyát kedvesen odabiccentett neki, és ment tovább.
– Lám, a szégyentelenje, lásd ő az! – Fordult Fatime Jázminhoz, azzal mélységes szomorúságot színlelve elhagyta a szobát.
Jázmin szívében halovány kétkedés ébredt, de igyekezett elűzni azt. Allahhoz imádkozott, hogy tegye őt erőssé, és ura szerelmében és tisztességében biztossá. Ám, ahol a kétség magjai lehullnak, bármily kicsi termékeny talajt találjanak maguknak, rögtön csírázni kezdenek. Jázmin eztán kíváncsi szemekkel fürkészte ura minden lépését, és ha az, csak egy halvány köszönömmel is viszonozta a szolgálóleány, Gul-e-Rana, bármely tettét, máris a bizonyítékot látta benne a kalifa hűtlenségére. Mély keserűség és félelem töltötte meg bensőjét, már nem fogadta örömmel a közeledéseket, midőn jött az éjszaka és egyre többször szóval is kifejezte keserűségét. Fatime kéjes örömmel figyelte, ahogy megromlott a viszony az új asszony és a kalifa, a híres Rahmud al Tasi, között. Ám, ahogy a kalifa nem lelt nyugalmat egyik asszonya mellett, ugyanúgy ingerült volt a másikkal is. Végül már háborúság töltötte meg az egész palotát. A harc kiterjedt a kapukon túlra és lassan megmérgezte az egész várost.
Azaz megmérgezte volna, de a nép megelégelte, és fellázadt. Elfoglalta a palotát, elűzte a gyengekezű kalifát, a híres Rahmud al Tasit, mert hisz, ki asszonyai közt nem tud rendet tartani, az nem érdemli meg, hogy uralkodjon felettük és elűzték az álnok Fatimét is. Jázminnal mi lett, azt senki nem tudta. A nép új uralkodót választott magának, aki elég bölcs és erőskezű volt ahhoz, hogy Allah dicsőségére felemelje őket és ahhoz is, hogy ne a gerjedelme irányítsa…